Tag: Mountain peaks in Pakistan  Rush Pari Peak

  Hispar Pass

  Yutmaru Sar

  Kanjut Sar I

  Dofana Peak

  Miar Chhish

  Rakaposhi Nagar

  Haigutum Glacier

  Tupopdan Mountain

  Shayaz

  Mitre Peak

  Babusar Pass