Tag: Parks in khyber pakhtunkhwa (KPK)  Sozo Adventure Park

  Fiza Ghat Park

  Tatara Park

  Mandan Park

  Kund Park

  Shahi Bagh